Promocja "Grill za 1 zł"

 

Zamów 5 urządzeń Defro Home - TOWAR PROMOCYJNY
KUPISZ ZA JEDYNE 1zł

 

 


Promocja Zamów 5 urządzeń Defro Home TOWAR PROMOCYJNY KUPISZ ZA JEDYNE 1zł , zwana dalej Promocją polega na możliwości zakupu przez uczestnika Towaru Promocyjnego w promocyjnej cenie (po udzielonym rabacie) 1 zł przy jednoczesnym zakupie Produktów Defro Home, oferowanych z danym Towarem Promocyjnym. Uczestnik Promocji nie może odsprzedawać Towaru Promocyjnego po cenie wyższej niż 1 zł Promocja obowiązuje w okresie od 01.04.2019r. do
30.04.2019r. lub do wyczerpania zapasów Towarów Promocyjnych. Promocja obejmuje Produkty – urządzenia Defro Home które zostaną zamówione na standardowym rabacie handlowym. Promocja realizowana jest wyłącznie w punktach sprzedaży detalicznej prowadzonych przez Dystrybutorów DEFRO HOME, w których wywieszono Regulamin Promocji.
Oferowany Towar Promocyjny w cenie 1 ZŁ :  GRILL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Promocji

Zamów 5 urządzeń DEFRO HOME - TOWAR PROMOCYJNY KUPISZ ZA JEDYNE 1zł


I. ORGANIZATOR

Organizatorem promocji Zamów 5 urządzeń Defro Home - TOWAR PROMOCYJNY KUPISZ ZA JEDYNE 1zł , zwana dalej „Promocją” jest spółka pod firmą: DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898, adres korespondencyjny: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A (dalej jako: „Organizator”, „Producent” lub „DEFRO”).

 

II. MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI

Promocja prowadzona jest poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Promocja realizowana jest wyłącznie w punktach sprzedaży prowadzonych przez Dystrybutorów DEFRO HOME, lista Dystrybutorów DEFRO HOME stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


III. CZAS TRWANIA PROMOCJI

Czas trwania Promocji: Promocja trwa w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 30.04.2019 r. lub do wyczerpania zapasów
Produktów Promocyjnych (zwany dalej czas trwania Promocji). Czas trwania Promocji obejmuje zakupy promocyjne upoważniające do zakupu Produktu Promocyjnego za 1 zł . Czas trwania Promocji nie obejmuje: wydania Produktów, wydania Towarów Promocyjnych, terminu związanego z ewentualną procedurą reklamacyjną.

 

IV. UCZESTNICY PROMOCJI

 1. Uczestnikami Promocji, zwani dalej Uczestnikami są:
 1. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadzące działalności i prowadzące działalność gospodarczą,
 2. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, właściciele hurtowni współpracujący z Organizatorem, posiadające zdolność prawną

2. Podmioty wskazane w pkt. 4.1 stają się Uczestnikami Promocji o ile w czasie trwania Promocji złożą zamówienie (wzór zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) na minimum 5 urządzeń Defro Home. Produkty u dystrybutora DEFRO HOME.

 

V. CEL PROMOCJI


Promocja organizowana jest w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii Organizatora DEFRO HOME – Producenta
wkładów kominkowych, piecyków wolnostojących, piecyków na pellet. Promocja ma na celu wsparcie i zwiększenie
sprzedaży tychże urządzeń. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

VI. PRODUKTY, KTÓRYCH ZAKUP UPOWAŻNIA DO UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocja obejmuje zamówienia na dowolne wkłady kominkowe, piecyki wolnostojące, piecyki wolnostojące na pellet wilości minimum 5 urządzeń , złożone u Dystrybutora DEFRO HOME wyłącznie w okresie Trwania Promocji tj. wterminie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.

Poprzez zakupy promocyjne Produktu rozumiane jest:

 • złożenie zamówienia na Produkty w terminie trwania Promocji 01.04.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.
 • opłacenie zakupu Produktu na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze VAT.

2. Promocja nie obejmuje Produktów, których cena została obniżona przez Producenta w ramach wyprzedaży sezonowej. Promocja
nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i akcjami specjalnymi.

 

VII. ZASADY PROMOCJI

 1. Po spełnieniu warunków dotyczących dokonania zakupów promocyjnych Produktów – urządzeń opisanych w niniejszymRegulaminie Uczestnik ma możliwość zakupu w promocyjnej cenie 1 zł jednego Towaru Promocyjnego: GRILL
 2. Uczestnik w czasie trwania Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie jak również nabyć dowolną liczbę Produktów –urządzeń DEFRO HOME. Nabycie 5 urządzeń - oznacza możliwość nabycia wyłącznie jednego Towaru Promocyjnego.
 3. Towar Promocyjny w promocyjnej cenie 1 zł nie jest dostępny w regularnej sprzedaży, a jego nabycie w tej cenie może nastąpićwyłącznie w czasie trwania Promocji po spełnieniu warunków Promocji.
 4. Towar Promocyjny zostanie wydany osobiście Uczestnikowi Promocji wraz z Produktem bezpośrednio po dokonaniu złożenia zamówienia w DEFRO HOME, lub u Dystrybutora DEFRO HOME. Towar Promocyjny zostanie wydany Uczestnikowi Promocji tylko i wyłącznie jeśli Uczestnik Promocji dokona zamówienia na 5 dowolnych urządzeń na DEFRO HOME w okresie trwania Promocji i odbierze zamówione urządzenia, nie później niż do 15 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia zamówienia (w przypadku produktów nie znajdujących się na stanie magazynowym producenta termin może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych o czym Uczestnik zostanie poinformowany przez pracownika Dystrybutora DEFRO HOME lub przez przedstawiciela handlowego DEFRO HOME.Towar Promocyjny może zostać dostarczony w inny sposób, sposób ten zostanie ustalony indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Dystrybutorem DEFRO HOME, wówczas Towar Promocyjny zostanie dostarczony Uczestnikowi nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia Produktu – kotła, którego zakup upoważnia do udziału w Promocji.
 5. Po złożeniu zamówienia na Produkty - urządzenia niniejszego Regulaminu Uczestnik Promocji otrzyma dwie faktury, pierwsza faktura dotyczy zakupu Produktu – wybranych urządzeń i druga faktura dotyczy zakupu przypisanego w Promocji Towaru Promocyjnego w cenie 1 zł
 6. Ilość Towarów Promocyjnych w promocyjnej cenie 1 zł jest ograniczona. Informację o dostępności produktówpromocyjnych Uczestnik Promocji przed dokonaniem zakupu promocyjnego może każdorazowo uzyskać u Dystrybutora DEFRO HOME lub Regionalnego Przedstawiciela Handlowego DEFRO HOME - wykaz Przedstawicieli Handlowych zamieszczony jest na stronie DEFRO HOME www.defrohome.pl

 

VIII. KONSEKWENCJE PODATKOWE

Podmiot organizujący Promocję nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w związku ze sprzedażą Towarów Promocyjnych za 1 zł.

 

IX. REKLAMACJE

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo składania reklamacji w terminie do dnia 31.07.2019 r. decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora Promocji. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres: biuro@defro.pl lub listem poleconym na adres: DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa , 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, z dopiskiem reklamacja Promocja Zamów 5 urządzeń DEFRO HOME - TOWAR PROMOCYJNY KUPISZ ZA JEDYNE 1zł
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Reklamacje rozpatruje Organizator. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Organizator wyśle listem poleconym odpowiedź na reklamację na wskazany przez uczestnika adres. Dla ważności odpowiedzi liczy się data stempla pocztowego.
 3. W przypadku nieuwzględnionych reklamacji Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu w siedzibie DEFRO HOME w RudzieStrawczyńskiej pod adresem: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A , w punktach handlowych Dystrybutorów DEFROHOME w terminie od 01.04.2019 r. do 01.04.2019 r. Na pisemną prośbę Uczestnika złożoną e-mailem na adresbiuro@defro.pl Organizator prześle Uczestnikowi Regulamin Promocji drogą e-mailową na wskazany przez niego adres email.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019r.
Licznik odwiedzin: 128755 , dzisiaj: 159 , wczoraj: 257 , online: 2